News
The “Cloud” Performance of National Drum Music Union (Henan Chapter)

Program Guide

1. Henan zhuizi “Road Delivery Room”

Lyricist: Shi Yafeng

Composer: Chen Shengli

Performers: Shi Yafeng (winner of China Quyi Peony Awards), Chen Shengli (famous zhuihu player, national-level intangible cultural heritage inheritor), Yang Xiaodan, Liang Mengke, Gu Yanan, Wang Xinxin, Dong Xianwei, Li Lin

2. Henan zhuizi “Yellow River Ni’er”

Lyricist: Chen Hongxu

Singing design: Zhang Tianxiang, Li Yongfu

Singer: Liu Le

Accompanists: Li Yongfu, Cao Yongqian, Xiang Kui, Liu Ge, Chen Yi

3. Heluo Drum “Persuade People to Have a Good Attitude”

Lyricist: Shang Jiye

Composer: Zhu Fujun

Singer: Shang Jiye (national-level intangible cultural heritage inheritor)

Accompanists: Dang Zhigang, Zhu Fujun, Lou Hongxia, Qin Awei, Chen Pinzhen

4. Henan zhuizi “Steal Rice Cake”

Singer: Zhou Yahan

Accompanist: Dang Zhigang

5. Henan zhuizi “Steal Holy Grass”

Lyricist: Yang Yujie

Composer: Chen Meisheng, Zheng Yaowei

Orchestration: Yan Xinjian

Singer: Chen Meisheng

Accompanist: Henan Provincial Quyi Ensemble

6. Cross Talk “I Give You a Like”

Creator/Director: Zhang Jianhua

Performers: Pang Haitao, Yu Zeyang, Shi Yafeng, Duan Jingjing

Copyright by Zhengzhou Municipal Tourism Administration